V oblasti inženýrských služeb došlo k rozšíření nabídky a k navázání spolupráce s významnými odborníky v tomto oboru. Jedná se o projektování a projektové řízení realizace  vodohospodářských projektů a administraci vodohospodářských  provozů

Projektování a projektové řízení realizace vodohospodářských projektů

 • Vypracování projekčních studií s technologickým řešením včetně cenového návrhu.
 • Vypracování projektové dokumentace (stavební i technologická část) pro všechny stupně stavebních řízení, popř. skutečného provedení stavby, včetně oceněného položkového výkazu.
 • Zajištění všech vyjádření dotčených stran a osob k projektu nutných k získání stavebního povolení a následně i kolaudace stavby.

Administrace provozů vodovodů a kanalizací

 • Kompletní zpracování provozní dokumentace.
 • Zpracování provozních řádů veřejných vodovodů, úpraven vody, veřejných kanalizací a ČOV.
 • Zpracování kanalizačních řádů.
 • Zpracování posouzení vypouštěného znečištění (z kanalizace ČOV) do recipientu.
 • Zpracování hydrotechnických výpočtů navrhované ČOV.
 • Legalizace vypouštění odpadních vod (t. j. uvedení do souladu se stávajícími vodohospodářskými předpisy).
 • Zajištění řízení provozu kanalizací či čistíren odpadních vod v souladu s platnou legislativou.
 • Zpracování žádosti povolení k vypouštění odpadních vod.
 • Legalizace odběru vody.
 • Stanovení ochranných pásem.
 • Zpracování hlášení pro vodoprávní úřady, podniky Povodí, ČIŽP.
 • Zpracování majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací.
 • Zpracování žádostí pro oprávnění Krajského úřadu k provozu vodovodu pro veřejnou potřebu.
 • Technicko-ekon. audity provozu  (povinné i „optimalizační“).

Technologické dozory  vodohospodářských zařízení (ČOV a úpraven vody)

 • Ověření projektovaných parametrů jednotlivých technologických celků.
 • Zkušební provozy, supervize a dozor, vyhodnocení technicko-ekonomických údajů, vyhodnocení ekologických efektů, zaškolení obsluhy, navedení sledování provozních údajů.
 • Sledování kvality vod, odběr a analýzy vzorků vod pitných, ke koupání, průmyslových, splaškových, odpadních.
 • Odběr a analýzy podzemních a povrchových vod a toků.

Pro zajištění inženýrských služeb, je k dispozici společně s našimi pracovníky i team externích odborníků, s kterými má naše společnost letitou spolupráci

 • Prof. Jeníček VŠCHT (návrh a technologické řešení v rámci čištění odpadních vod).
 • Ing. Hlavínek – VUT Brno (soudní znalec v oboru, posudky pro dotace EU).
 • Dr. Sojka – Brno (návrh a technologické řešení v rámci čištění průmyslových odpadních vod).
 • Ing. Jansa – Aquaservis a.s. (návrh a technologické řešení úpravy vody).
 • Dr. Pascik – Levapor Germany (problematika bionosičů v rámci čištění odpadních vod).
 • p. Seninsky – úprava vody.
 • JUDr. Vácha – právní služby.

Dále nabízíme

 • Sledování kvality vod.
 • Optimalizace provozu.
 • Provozní audity.
 • Vyhodnocení provozních údajů.
 • Chemicko-technologické posouzení vypouštěných odpadních vod.
 • Odběr a analýzy vzorků  vod pitných, ke koupání,  průmyslových, splaškových, odpadních.
 • Odběr a analýzy podzemních a povrchových vod a toků.
 • Projekce vodohospodářských zařízení.
 • Hydrogeologické průzkumy a vrty.
 • Posudky pro stanovení úpravy vody a návrhy úpraven.
 • vypracování dokumentů, řádů, hlášení atd.
 • Vedení a vyhodnocení  zkušebních provozů, ověřování projektovaných parametrů  .
 • Optimalizace provozu (může sloužit jako balíková služba).
 • Audity.
 • Posudky pro zvýšení ekonomické efektivity provozu.