Pozemní stavby — liniové stavby, vodovody, kanalizace, řízené protlaky

Naše společnost realizuje veškeré stavební práce včetně technologie na klíč nebo dílčími dodávkami. Rozsah stavební zakázky není omezený, provádíme zemní práce mechanizací, bourací práce, dopravu, pokládky, osazení technologie, protlaky.

pozemni stavby 6pozemni stavby 6

pozemni stavby 6pozemni stavby 6

pozemni stavby 6pozemni stavby 6

Technologické dodávky — pitná, odpadní voda

 • Stavební a technologické návrhy
 • projektová činnost
 • dodávka a montáž technologických vrtů, úpraven vod, čerpacích stanic odpadních vod a čistíren odpadních vod

technologické dodávky

Passport infrastruktury VaK

 • Passportem objektů se rozumí administrativní nebo fyzická kontrola stavu

Administrativní kontrola:

 • Platnost povolení ve vztahu s příslušným vodoprávním úřadem a plnění vydaných rozhodnutí
 • Plnění hlášení dle platné legislativy ( ISPOP, VÚME-VÚPE)
 • Provozní záznamy, provozní řády vodovodu, provozní řády kanalizace a kanalizační řády
 • Posouzení administrace provozu dle zákona o vodovodech a kanalizacích (smlouvy s odběrateli, kalkulace cen vodné-stočné, Plán obnovy majetku
 • posouzení efektivity provozu (spotřeby el. energie, odběry podzemních vod, vypouštění odpadních vod posouzení nátoků balastních vod…)

Fyzická kontrola:

 • kontrola stavu strojního zařízení na jednotlivých objektech ( ČSOV, úpravny vody, ČOV)
 • pasport povrchových bodů vodovodu a kanalizace – geodetické zaměření objektů VaK
 • fyzická obchůzka s posouzením technického stavu kanalizace, posouzení a rozsah poškození, návrh opatření

passporty VaK

Vykuřovací zkouška

Zkouška spočívá ve vypouštění kouřové páry (zdraví neškodná) do splaškové kanalizace. Po nasazení „vykuřovacího zařízení na kanalizační šachtu, následně je pára vháněna ventilátorem do potrubí kanalizačního systému. Pokud jsou na splaškovou kanalizaci napojeny dešťové svody, kanalizační propustky u silnic a svody silničních vod, kouř tato napojení odhalí. Záznamy jsou zdokumentována místa a předána objednateli, po té se každý informuje a je přizván k odstranění problému.

vykuřovací zkouška 3

vykuřovací zkouška 3vykuřovací zkouška 3

Autodoprava

 • Nabízíme službu kontejnerovými automobily Tatra, Man, kde je možné zapůjčit kontejner pro naložení odpadu. Kontejnery mají možnost otvírání zadní nebo i boční

Man — 5 tun
Tatra — 8-10 tun

autodoprava

Kamerový monitoring, čištění kanalizace

Čištění kanalizace recyklačními vozy 12m3, kamerový monitoring do tězce přístupných míst, hledání poruch na vodovodní síti.

kamerový monitoring 2kamerový monitoring 2

Dispečink

Jednou z naší činnosti je optimalizace provozu a řešení dálkového sledování hladin, čerpání a řízení s poruchovým hlášením.

dispečink 2dispečink 2

Vložkování kanalizací, vodovodního potrubí

Zajištujeme realizaci vložkování kanalizací sklolaminátovým materiálem s robotizačním zaměřením včetně kamer a čištění.

vložkování kanalizací 2vložkování kanalizací 2

Čerpací stanice

Naše společnost se stará také o čerpací stanice a čistírny odpadních vod. Zajišťujeme jejich vystrojení, zemní práce a technologie, čištění nádrží. Zajišťujeme také opravy částí čerpacích stanic, jako např. opravy lapolů. Dále nabízíme instalace zařízení pro stahování plovoucích nečistot, instalace míchadla, výměnu aeračních membrán či osazení biofiltru.

Ostatní služby

 • Úpravy separační stanice a hydraulických poměrů
 • Dodávka ocelových konstrukcí pro vzduchotechniku (zámečnické práce)
 • Osazení separační stanice (plyn, vodovod, kanalizace)
 • Vystrojení vrtu a úprava vody
 • Instalace kalové koncovky ASP
 • Hrubé předčištění instalace

Mobilní lisování kalojemů, štěrbinových nádrží, vyhnívacích nádrží

Naše společnost zajištuje mobilním lisovacím zařízením komplexní službu včetně logistiky vývozu a likvidace kalu.

lisování kalojemů